Hemşirelik Lisans Tamamlama Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

 

GENEL BİLGİLER

 

BirimKoordinatörü: Prof. Dr. Sevim ÇELİK

Program Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nurten TAŞDEMİR

 

Program Hakkında Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının24.08.2015 tarih ve 75850l60-301.01 .02148|78 sayılı kararı ile 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı”öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek üzere edindiği bilgi ve becerileri kullanabilen, mesleki ve evrensel değerleri benimsemiş; araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, topluma ve bilime katkıda bulunabilecek gelişime açık hemşireler yetiştirmek üzere ön lisans mezunu hemşirelere uzaktan eğitim olanaklarından yaralanmalarını sağlayarak hemşirelikte lisans programını tamamlatmaktır.

Kontenjan

Program 50 öğrenci kontenjanına sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında Lisans Derecesialmaya hak kazanmaktadırlar.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Dört yarıyılı tamamlayarak “Hemşirelik Lisans Diploması” almaya hak kazanan hemşireler; kamu ve özel sektörde yatak başı hemşiresi, servis sorumlusu, sağlık bakım hizmetleri müdürü/hemşirelik hizmetleri müdürü olarak, pedagoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak, hemşirelikte yükseklisans eğitimi aldıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışabilirler, yeterli koşulları sağladıklarında eğitim kurumlarında akademisyen ve eğitimci olarak görev yapabilmektedir.

Eğitim Süresi ve Dili

Eğitim süresi 2 yıl, dili Türkçe’dir.

Eğitim-Öğretim Yöntemi

Yürütülecek olan programda teorik ve uygulamalı dersler, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ile üniversitemizin ilgili birimlerinden görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından yürütülecektir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama programı çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” ve “yüz yüze eğitim” yöntemiyle yürütülecektir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programının teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren dersler yüz yüze eğitim programı ile yapılacaktır. Uygulamalar Yüksekokul Hemşirelik Bölümü’nün uygun gördüğü Üniversite Hastaneleri,Kamu hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler ve Halk Sağlığı Birimi’ne bağlı birimlerde yapılır. Uygulamalar belirtilen kurumların dahiliye, cerrahi, kadın-doğum,çocuk ve psikiyatri servislerinde, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, acil birimlerinde, aile sağlığı merkezlerinde yapılır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanacaktır.

Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır.

Derslere Devam

Hemşirelikte Lisans Tamamlama Programına kayıtlı öğrenci derse kayıt olduğu tarihten itibaren teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.

Uzaktan eğitim yoluyla verilen teorik derslere ilişkin belirlenen etkinliklerden (ödev, ara sınav, ders notu okuma vb) en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur.

Yüz yüze yürütülen derslerin teorik saatlerinin %70’ine ve uygulama saatlerinin %80’ine devam edilmesi şarttır. Yüz yüze yürütülen derslerin teorik toplam saatinin %30’una ve uygulama toplam saatinin %20’sine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve mezun olamazlar.

Öğrenciler dördüncü yarıyılda yer alan “Hemşirelik Bakım Uygulaması” dersini günde 8 saat olmak üzere toplam 30 iş günü olarak bağlı bulundukları ildeki üniversite hastanelerindeki, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim araştırma hastaneleri ya da uygulama ölçütlerine sahip devlet hastanelerindeki dahiliye, cerrahi, kadın-doğum ve çocuk servislerinin, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin ve acil birimlerinden en az ikisinde yapacaklardır. Belirtilen sürede uygulamasını tamamlamayan öğrenciler devamsız sayılır ve mezun olamazlar.

Sınavlar

Bir öğretim yarıyılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu (genel sınav) ve bir bütünleme sınavı yapılır.

Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin ara sınavları internet ortamında, yarıyıl sonu (genel sınav) ve bütünleme sınavları ise Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından yüz yüze yapılır. Sınavların hangi tarihlerde uygulanacağı UZEM’in önerisi doğrultusunda Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından belirlenir.

Yüz yüze yürütülen derslere ilişkin ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınavları Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından yüz yüze yapılır.

Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

Ara sınava ya da mazeret sınavına katılamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına katılabilirler.

Sorumluklarını üstlendikleri derslere ilişkin devam şartını sağlayan öğrenciler yarıyıl sonunda genel sınava girebilirler, devam şartını sağlayamayan öğrenciler genel sınava alınmazlar.

Ders Başarı Notu

Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen teorik derslerin ders başarı puanı, dönem içi değerlendirme puanının (ara sınav vb.) % 20’si ile yarıyıl sonu (genel sınav) veya bütünleme puanının % 80’inin toplamıdır.

Yüz yüze yürütülen uygulamalı derslere ilişkin ders başarı puanı, dönem içi değerlendirme puanının (ara sınav ve uygulama notu) %40 ile yarıyıl sonu (genel sınav) veya bütünleme puanının %60’ının toplamıdır. Dönem içi başarı puanı, ara sınavın %50’si ve uygulama notunun %50’sinin toplamıdır.

Başarı değerlendirilmesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yapılacak değerlendirmede sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması gözönünde bulundurulur. Bağıl değerlendirme olarak adlandırılan bu değerlendirme sonunda öğrencinin ders başarı notu takdir edilir.

Sınav Notuna İtiraz

Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sistem üzerinden veya yazılı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve UZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç 15 (onbeş) gün içinde duyurulur.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin